OWA Championship Wrestling 8-18-1996

Rachel Ryan vs. Pretty Boy Monty